ติดต่อ

เลขที่ 108 หมู่ที่ 2 บ้านโขมงหัก ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร   รหัสไปรษณีย์ 62000

โทรศัพท์, โทรสาร 0-5577-3647

Email. : aopd02@doae.go.th