บทบาทหน้าที่

        1. ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ พัฒนาแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

        2. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต และจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

        3. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมการผลิต การขยาย กระจายพันธุ์พืช และแมลงเศรษฐกิจเพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

        4. ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

        5. ให้บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการด้านเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอื่นๆ ตามศักยภาพของศูนย์

        6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย