บุคลากร

 • นายอนุรักษ์ เรือนหล้า
  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
  • ฝ่ายบริหาร
   นายสุพจน์ จินต์สุภาวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
   • นางสาวนัฏฐา พันธุ์ชูเพ็ชร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
    • นางสาวสิริมา สีปัจฉิม คนงานทั่วไป
   • นางสาวอรพี ศรีมณฑล เจ้าพนักงานธุรการ
    • Title
     นางเฉลิม รื่นรวย คนงานเกษตร
  • ฝ่ายยุทธศาสตร์
   นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  • ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม
   นายจีรวัฒน์ จันทวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
   • นายฉัตรชัย พรโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
    • นายสุธรรม คำกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
  • ฝ่ายวิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
   นายธเนศ จันทร์อินทร์ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
   • นายณัฐธเดชน์ บำรุงผล นายช่างเครื่องยนต์
    • นายวันชัย ดีนิล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     • นายวุฒิชัย สุขสวัสดิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
    • นายสันติชัย คงเนียม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     • นายภาณุวัตร คุ้มสมบัติ