ประวัติและความเป็นมา

สถานที่ตั้งเดิม ศูนย์ป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 2 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บนเนื้อที่ 7 ไร่เศษ 

ปี 2556 มติคณะรัฐมนตรีประชุมสัญจรที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย พณ.ท่าน ยิ่งลักษณ์    มีมติให้ดำเนินการจัดตั้ง สถานีวิจัยมันสำปะหลัง (hub มันสำปะหลัง) จังหวัดกำแพงเพชร  โดยใช้สถานที่ของ ศูนย์ป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร

       กรมส่งเสริมการเกษตร มีคำสั่งที่ 429/2557 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่องการปรับโครงสร้างและแบ่งงานภายในของศูนย์ปฏิบัติการ เป็นศูนย์ สหวิชาชีพรับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด  กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี

       กรมส่งเสริมการเกษตร มีคำสั่งที่ 1751 / 2561 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เรื่องการปรังปรุงโครงสร้างและแบ่งงานภายในของศูนย์ปฏิบัติการ เป็นศูนย์ สหวิชาชีพรับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด  กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก