ข่าวประชาสัมพันธ์


จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณี สารทไทย – กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมกิจกรรม แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8

เพิ่มเติม
เฉลิมพระเกียรติ Walk Run Bike 8 (สนาม กำแพงเพชร) วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ปล่อยตัว 06.00 น. จุดปล่อยตัว: ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน (ริมปิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สนใจสมัคร https://race.thai.run/wrb8kamphaengphet


เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เพิ่มเติม
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรโสภณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม   พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร


ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565

เพิ่มเติม
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 11/2565ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามและร่วมวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


สนับสนุนพืชพันธุ์ดี

เพิ่มเติม
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชผักสวนครัวและไม้ผลจำนวนรวม 5,200 ต้น (มะเขือ, พริก, กะเพรา, มะละกอ) ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร


ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มเติม
นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายฉัตรชัย พรโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2566–2570 (รอบปี พ.ศ. 2567) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมพัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดตาก

เพิ่มเติม
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล   วังหิน หมู่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก


ศึกษาดูงาน ตามโครงการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน 2565

เพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดเวทีถอดบทเรียน แนวทางการแก้ไขปัญหาและวางแผนฤดูกาลถัดไป ครั้งที่ 1 ตามโครงการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน 2565 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 40 ราย ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และคูโบต้า ฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2565


ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดอุทัยธานี

เพิ่มเติม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี


ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดนครสวรรค์

เพิ่มเติม
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสุขสันต์สามัคคี ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์


ร่วมประชุมการติดตามงานระบบส่งเสริมการเกษตร

เพิ่มเติม
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามงานระบบส่งเสริมการเกษตร โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามอัตลักษณ์ต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร


เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เพิ่มเติม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวนัฎฐา พันธุ์ชูเพ็ชร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวอรรพี ศรีมณฑล เจ้าพนักงานธุรการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชร


ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เพิ่มเติม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 ณ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เพิ่มเติม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามและร่วมวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


วิทยากรเรื่อง “การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์”

เพิ่มเติม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ จันทวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรความรู้ให้เกษตรกรในหัวข้อ “การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช” ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เครือข่ายลูกหลานเกษตรกร ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร


ศึกษาดูงาน ตามโครงการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน 2565

เพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จัดเวทีบทเรียน แนวทางการแก้ไขปัญหาและวางแผนฤดูกาลถัดไป ครั้งที่ 1 ตามโครงการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน 2565 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 40 ราย ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จังหวัดลพบุรี และคูโบต้า ฟาร์ม จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19–20 กรกฎาคม 2565


ร่วมต้อนรับและรับนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการเกษตร

เพิ่มเติม
วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร  โพธสุธน ณ  กลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุโมเดล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร


ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องใน “วันสมเด็จพระนายรายณ์มหาราช”

เพิ่มเติม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสุพจน์ จินต์สุภาวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร


อบรมสร้างช่างท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก

เพิ่มเติม
นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร หลักสูตรเน้นหนัก โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 25 ราย ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2565 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์


เข้าร่วมฝึกอบรมระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ

เพิ่มเติม
นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายฉัตรชัย พรโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสุธรรม คำกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเรื่องระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ ตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


ร่วมพิธีมอบเงินเงินตามค่าข้าว

เพิ่มเติม
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสุพจน์ จินต์สุภาวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบเงินตามค่าข้าว โครงการสนับสนุนการวบรวมข้าว    ครบวงจร ปีการผลิต 2564/65(ข้าวเปลือก) ณ สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด ตำบลเทพนครอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี


ร่วมงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เพิ่มเติม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เข้าร่วมงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด


ประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

เพิ่มเติม
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ  เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 35 ราย ณ ไม้ใหญ่ รีสอร์ท หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


ติดตั้งระบบให้น้ำ HandySense

เพิ่มเติม
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสุธรรม คำกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการติดตั้งและให้คำแนะนำการใช้ระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ HandySense ในแปลงของเกษตรกรผู้ปลูกส้มซ่า โครงการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


อบรมสร้างช่างท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก

เพิ่มเติม
นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร หลักสูตรเน้นหนัก โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 25 ราย ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


ขอเชิญร่วมชม “งานแข่งขันเรือยาว” ประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2

เพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมชม “งานแข่งขันเรือยาว” ประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ณ.แม่น้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ประเภทเรือที่แข่งขัน ได้แก่ เรือยาวจิ๋ว 7 ฝีพาย ( ภายในจังหวัด) เรือยาว​จิ๋วไม่เกิน 12 ฝีพาย (ภายในจังหวัด) เรือยาวเล็ก​ 30​ ฝีพาย​ (ทั่วไป)​ เรือยาวกลาว​ 40​ ฝีพาย (ทั่วไป)​ และเรือยาวใหญ่​ 55 ฝีพาย (ทั่วไป)

ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

เพิ่มเติม
นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร หลักสูตรเน้นหนัก โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 25 ราย ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เพิ่มเติม
นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวันชัย ดีนิล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชร


รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการอบรมหลักสูตร ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับ(Drone) เพื่อการเกษตร

เพิ่มเติม
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับ(Drone) เพื่อการเกษตร    เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับฯให้มีทักษะสูงขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร, นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตร

เพิ่มเติม
วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ครั้งที่ 5 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

เพิ่มเติม
ตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางเกษตร จำนวน 3 รุ่นๆละ 25 ราย ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร


นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

เพิ่มเติม
ดำเนินการ   จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มเติม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3–4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพิ่มเติม
ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 18 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม


ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรังอาคารสำนักงาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

เพิ่มเติม
เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565ครั้งที่ 2  ณ วัดชุมตาบงพัฒนาราม ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร

เพิ่มเติม
ตามโครงการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยร่วมจัดนิทรรศการ การให้บริการด้านการเกษตร เรื่อง “การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช” ณ ตลาดชาติพันธุ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  มอบหมายนายสุพจน์  จินต์สุภาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

เพิ่มเติม
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การผลิตกล้วยไข่ตามระบบมาตรฐาน GAP” ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง

เพิ่มเติม
ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมทักษะทำสารชีวภัณฑ์/ปุ๋ยชีวภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการซ่อมแซมพร้อมทั้งให้คำแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทางการเกษตร

เพิ่มเติม
ให้แก่เกษตรกรที่มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดเรียนรู้การซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 5/2565

เพิ่มเติม
ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามและร่วมวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ (หลักสูตรพื้นฐาน)

เพิ่มเติม
ตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565

เพิ่มเติม
และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ณ แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 9 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน FACEBOOK NEW คั่นหน้า ลิงก์ถาวร